هاست ویندوز خارج

سرویس w1
 • 100 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • Web Site Panel کنترل پنل
 • آپاچی وب سرور
 • SSD پر سرعت هارد
 • با درخواست کاربر Dedicated IP
 • نامحدود PARK DOMAIN
 • نامحدود SUBDOMAIN
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود تعداد پایگاه داده
 • ۹۹.۹۹٪ واقعی آپتایم
 • هفتگی و ماهیانه بکآپ گیری
 • به صورت رایگان انتقال وب سایت
 • ۲۴ ساعته (تیکت) پشتیبانی
 • 2008 & 2012 & 2014 & 2016 SQl server
سرویس w2
 • 100 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • Web Site Panel کنترل پنل
 • آپاچی وب سرور
 • SSD پر سرعت هارد
 • با درخواست کاربر Dedicated IP
 • نامحدود PARK DOMAIN
 • نامحدود SUBDOMAIN
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود تعداد پایگاه داده
 • ۹۹.۹۹٪ واقعی آپتایم
 • هفتگی و ماهیانه بکآپ گیری
 • به صورت رایگان انتقال وب سایت
 • ۲۴ ساعته (تیکت) پشتیبانی
 • 2008 & 2012 & 2014 & 2016 SQl server
سرویس w3
 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • Web Site Panel کنترل پنل
 • آپاچی وب سرور
 • SSD پر سرعت هارد
 • با درخواست کاربر Dedicated IP
 • نامحدود PARK DOMAIN
 • نامحدود SUBDOMAIN
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود تعداد پایگاه داده
 • ۹۹.۹۹٪ واقعی آپتایم
 • هفتگی و ماهیانه بکآپ گیری
 • به صورت رایگان انتقال وب سایت
 • ۲۴ ساعته (تیکت) پشتیبانی
 • 2008 & 2012 & 2014 & 2016 SQl server
سرویس w4
 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • Web Site Panel کنترل پنل
 • آپاچی وب سرور
 • SSD پر سرعت هارد
 • با درخواست کاربر Dedicated IP
 • نامحدود PARK DOMAIN
 • نامحدود SUBDOMAIN
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود تعداد پایگاه داده
 • ۹۹.۹۹٪ واقعی آپتایم
 • هفتگی و ماهیانه بکآپ گیری
 • به صورت رایگان انتقال وب سایت
 • ۲۴ ساعته (تیکت) پشتیبانی
 • 2008 & 2012 & 2014 & 2016 SQl server
سرویس w5
 • 3 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • Web Site Panel کنترل پنل
 • آپاچی وب سرور
 • SSD پر سرعت هارد
 • با درخواست کاربر Dedicated IP
 • نامحدود PARK DOMAIN
 • نامحدود SUBDOMAIN
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود تعداد پایگاه داده
 • ۹۹.۹۹٪ واقعی آپتایم
 • هفتگی و ماهیانه بکآپ گیری
 • به صورت رایگان انتقال وب سایت
 • ۲۴ ساعته (تیکت) پشتیبانی
 • 2008 & 2012 & 2014 & 2016 SQl server
سرویس w6
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • Web Site Panel کنترل پنل
 • آپاچی وب سرور
 • SSD پر سرعت هارد
 • با درخواست کاربر Dedicated IP
 • نامحدود PARK DOMAIN
 • نامحدود SUBDOMAIN
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود تعداد پایگاه داده
 • ۹۹.۹۹٪ واقعی آپتایم
 • هفتگی و ماهیانه بکآپ گیری
 • به صورت رایگان انتقال وب سایت
 • ۲۴ ساعته (تیکت) پشتیبانی
 • 2008 & 2012 & 2014 & 2016 SQl server
سرویس w7
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • Web Site Panel کنترل پنل
 • آپاچی وب سرور
 • SSD پر سرعت هارد
 • با درخواست کاربر Dedicated IP
 • نامحدود PARK DOMAIN
 • نامحدود SUBDOMAIN
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود تعداد پایگاه داده
 • ۹۹.۹۹٪ واقعی آپتایم
 • هفتگی و ماهیانه بکآپ گیری
 • به صورت رایگان انتقال وب سایت
 • ۲۴ ساعته (تیکت) پشتیبانی
 • 2008 & 2012 & 2014 & 2016 SQl server